REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystanie ze sklepu internetowego Sprzedawcy,

w szczególności składania zamówień oraz nabywania Towarów z oferty Sprzedawcy w

prowadzonym przez niego Sklepie internetowym, zasad realizacji zawartych Umów sprzedaży

jak również prawa oraz obowiązki stron umowy i zasady składania oraz rozpatrywania reklamacji.

§ 1

Sprzedawca

SYSTERM MROCZEK, TRZASKOMA - SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Warszawie (03-655)

przy ul. Młodzieńcza 12A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000394634,

NIP 5242743859, REGON 145156860

— (dalej: Sprzedawca, Usługodawca)

Dane kontaktowe Sprzedawcy

 • Adres sklepu internetowego — systerm.pl
 • Adres korespondencyjny Sprzedawcy — ul. Dygnus 1, 03-609 Warszawa
 • Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy — biuro@systerm.pl
 • Adres poczty elektronicznej do reklamacji — biuro@systerm.pl
 • Adres do zwrotów i reklamacji — j.w.
 • Telefon kontaktowy — 22 101 79 41
 • Numer rachunku bankowego —
  • 76 1140 2017 0000 4502 1285 1732
  • 93 1020 1127 0000 1102 0219 7077

§ 2

Definicje

1. Określenia użyte w Regulaminie:

a) Dni robocze — dni od poniedziałku do piątku z pominięciem dni wolnych o pracy

w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy;

b) Formularz kontaktu — formularz udostępniony na stronie Sklepu internetowego

Sprzedawcy służący przekazywaniu do niego wiadomości przez Usługobiorców;

c) Formularz rejestracji — Usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w

Sklepie internetowym umożliwiający założenie Konta;

d) Formularz zamówienia — Usługa elektroniczna, interaktywny formularz

udostępniony na stronie Sklepu internetowego służący w szczególności składaniu

zamówień na wybrane przez Kupującego Towary, określenia sposobu dostawy i

płatności oraz przekazywaniu tych informacji Sprzedawcy;

e) Kupujący — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną w

świetle przepisów prawa polskiego;

f) Usługobiorca — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną

korzystająca z Usług elektronicznych.

g) Kodeks cywilny, k.c. — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny;

h) Kupujący będący Konsumentem, Konsument — osoba fizyczna dokonującą z

przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością

gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22(1) k.c.;

i) Konto — Usługa elektroniczna oznaczająca wydzielony zbiór zasobów związanych z

pojedynczym Kupującym, w ramach którego zgromadzone są informacje o danym

kontrahencie, zamówieniach, wyodrębniona indywidualnym loginem i hasłem, które

służą Kupującego do zalogowanie się celem dostępu do tych informacji i obsługi

Sklepu internetowego;

j) Newsletter – Usługa elektroniczna umożliwiająca Usługobiorcy subskrypcję

i otrzymywanie na wskazany adres e-mail informacji pochodzących od Sprzedawcy o

oferowanych Towarach, Promocjach oraz innych informacji;

k) Odbiór osobisty — sposób odbioru Towaru przez Kupującego osobiście w siedzibie

lub pod adresem Sprzedawcy wskazanym w § 1 po uprzednim uzgodnieniu ze

Sprzedawcą, o ile nie ustalono inaczej — w godz. 10 – 18 w Dni robocze;

l) Portal ogłoszeniowy — zewnętrzny portal umożliwiający umieszczania ofert

sprzedaży Towarów przez Sprzedawcę oraz nabywania ich przez Kupujących;

m) Produkt — udostępniony przez Sprzedawcę do nabycia przez Klientów za

pośrednictwem Sklepu internetowego towar, prawo majątkowe lub usługa będąca

przedmiotem Umowy sprzedaży;

n) Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca

osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we

własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu internetowego;

o) Regulamin — niniejszy regulamin;

p) Sklep internetowy — należy rozumieć przez to serwis internetowy dostępny pod

adresem wskazanym w § 1 niniejszego Regulaminu należący do Sprzedawcy;

q) Towar – rzecz ruchoma, a także woda, gaz i energia elektryczna, w przypadku w

którym są oferowane do sprzedaży w określonej objętości lub ilości;

r) Umowa sprzedaży — umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a

Kupującym;

s) Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną bez jednoczesnej

obecności stron przez Sprzedawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem strony

internetowej Sprzedawcy.

§ 3

Postanowienia wstępne

1. Sprzedawca prowadzi poprzez Sklep internetowy sprzedaż Towarów dostępnych w ofercie

umożliwiając ich zakup na odległość Kupującym.

2. Niniejszy Regulamin jest skierowany do Kupujących będących konsumentami,

przedsiębiorców oraz innych podmiotów, którym przepisy przyznają zdolność prawną — o ile

nie zastrzeżono, że dane postanowienie lub ich część jest skierowane wyłącznie do określonej

grupy Kupujących.

3. Uprawnienia i informacje dotyczące konsumenta zawarte w § 8 - 10 niniejszego Regulaminu

stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością

gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru

zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności

gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o

Działalności Gospodarczej.

§ 4

Informacje o towarach

1. Ceny Towarów zamieszczone w sklepie internetowym Sprzedawcy:

a) Podane są w polskich złotych;

b) zawierają podatek VAT;

c) nie obejmują kosztów dostawy.

2. Sprzedawca nie stosuje mechanizmów indywidualnego dostosowywania cen na podstawie

zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

3. Ceny towarów mogą na bieżąco ulegać zmianom, w szczególności w związku

z przeprowadzanymi bądź odwoływanymi akcjami promocyjnymi oraz wyprzedażami. Zmiana

cen nie ma wpływu na zamówienia złożone przed momentem zmiany ceny, warunków akcji

promocyjnej bądź wyprzedaży.

4. Udzielone rabaty, kupony, bony rabatowe – nie ulegają kumulacji, ani wymianie na gotówkę –

o ile nie przewidziano tego wprost w ich warunkach.

§ 5

Zawarcie Umowy sprzedaży

1. Przedmiotem Umowy sprzedaży są Towary oferowane przez Sprzedawcę poprzez prowadzony

przez niego Sklep internetowy wybrane przez Kupującego.

2. Kupujący oświadcza, że ma zdolność prawną do zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą,

a w przypadku, gdy korzystający ze Sklepu internetowego działa w imieniu i na rzecz osoby

trzeciej — oświadcza, iż dysponuje stosownym umocowaniem do dokonania tej czynności.

3. Kupujący przesyłając Formularz zamówienia do Sprzedawcy składa ofertę nabycia

wskazanych Towarów z oferty Sklepu internetowego Sprzedającego.

4. Sprzedawca potwierdza złożenie zamówienia przez Kupującego na wskazany przez niego

adres poczty elektronicznej.

5. Sprzedawca potwierdza przyjęcie oferty Kupującego i przekazanie zamówienia do realizacji

na wskazany przez Kupującego podczas składania zamówienia adres poczty elektronicznej. Z

chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia oferty dochodzi do zawarcia

Umowy sprzedaży pomiędzy stronami.

6. Podane w Sklepie internetowym ceny Towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i

wyrażone są w złotych polskich.

7. Ceny Towarów uwidocznione w Sklepie internetowym, o ile nie zaznaczono inaczej, nie

obejmują kosztów dostawy, o których informacja przekazywana jest przed wyrażeniem przez

Kupującego woli związania się Umową sprzedaży w trakcie wypełniania formularza

zamówienia.

§ 6

Płatność

1. Sprzedawca dla poszczególnych ofert umożliwia realizację płatności poprzez:

a) Płatność przelewem na rachunek bankowy,

b) Płatność on-line;

c) przy pomocy kart obsługiwane przez zewnętrznych dostawców usług płatniczych (karty

płatnicze), mogą to być:

i. Visa

ii. Visa Electron

iii. Mastercard

iv. MasterCard Electronic

v. Maestro

d) Płatność przy odbiorze osobistym,

e) Płatność z odroczonym terminem płatności;

f) Płatność za pobraniem;

Każdorazowo o dostępnej dla danego zamówienia aktualnie formie płatności Sprzedawca

informuje na stronie Sklepu internetowego.

2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta

kartą płatniczą sprzedający przy pomocy operatora płatności dokonana zwrotu na rachunek

bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

3. Kupujący w wypadku sposobu płatności innego niż „gotówką za pobraniem” zobowiązany jest

do zapłaty— w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku płatności za pobraniem,

o ile metoda ta jest udostępniana — Kupujący dokonuje płatności przy odbiorze przesyłki.

4. Wpłata płatności przelewem – o ile została udostępniona - powinna nastąpić na Numer

rachunku bankowego Sprzedawcy, o którym mowa w § 1 Regulaminu.

5. Konsument jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku

płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę

wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym

transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień

dokonania transakcji.

6. Przedsiębiorca jako kupujący jest zobowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem

rachunku płatniczego, w przypadku gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę

wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym

transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień

dokonania transakcji.

§ 7

Dostawa Towarów

1. W przypadku Towarów będących rzeczą ruchomą Sprzedawca oferuje dostawę wyłącznie na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile strony umowy nie uzgodniły wyraźnie inaczej przed

jej zawarciem.

2. Dostawa Towarów, o ile nie zaznaczono inaczej, jest odpłatna. Koszty dostawy Towarów

ponosi Kupujący.

3. Dostawa jest realizowana przy pomocy przewoźników oraz operatorów pocztowych z którymi

współpracuje Sprzedawca. Kupujący na etapie składania zamówienia dokonuje wyboru

spośród dostępnych metod dostawy.

4. Sprzedawca wysyła Towary pod adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu. Kupujący

zobowiązany jest do podania prawdziwych oraz kompletnych danych adresowych jakie są

niezbędne celem nadania przesyłki oraz jej dostarczenia.

5. Termin wysłania Towarów wynosi 30 dni, o ile na stronie Towaru bądź karcie zamówienia nie

podano inaczej. W przypadku zakupu w jednym zamówieniu Towarów o różnych terminach

dostawy, terminem dostawy całości zamówienia jest najdłuższy podany termin. Pełny czas

realizacji zamówienia obejmuje termin wysłania Towarów wskazany w zd. 1 oraz czas przesyłki

zgodny z regulaminem podmiotu realizującego przewóz przesyłki.

6. Termin, o którym mowa w ust. 5 liczony jest w przypadku płatności przelewem, płatności

elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rozliczeniowego

Sprzedawcy, zaś w przypadkach wyboru formy zapłaty jako płatność za pobraniem — od dnia

następującego pod dniu zawarcia Umowy sprzedaży.

7. W drodze negocjacji podjętych przed zawarciem Umowy sprzedaży Strony mogą postanowić

inaczej niż wskazano w ust. 1-5.

8. Koszty dostawy są wyliczane na podstawie zakresu zamówienia i podawane przed jego

złożeniem Kupującemu. Ceny przesyłki zawierają VAT.

9. Odbiór osobisty przez Klienta jak również dostawa Towarów, których dostarczenie polega na

przekazaniu plików cyfrowych — jest bezpłatny.

10. Zmiana przez Kupującego sposobu lub warunków dostawy po złożeniu zamówienia, ale przed

rozpoczęciem nadania Towaru — może powodować konieczność uiszczenia dodatkowych opłat

stanowiących różnice pomiędzy kosztem zmienionej formy dostawy a dotychczas opłaconym.

Różnica przewyższająca sposób wybrany względem sposobu dotychczasowego opłaconego jest

niezwłocznie zwracana Kupującemu.

11. Zmiana przez Kupującego sposobu lub warunków dostawy po złożeniu zamówienia, dokonana

po nadaniu przesyłki — (o ile wybrany przewoźnik lub operator pocztowy udostępnia taką

opcję) może polegać na zmianie miejsca lub terminu dostawy i może wiązać się

z dodatkowymi kosztami zgodnie z cennikiem przewoźnika/operatora, które obciążają

Kupującego.

§ 8

Brak zgodności towaru z umową — postępowanie reklamacyjne konsumentów

1. W przypadku wystąpienia braku zgodności Towaru z umową Konsument ma prawo do

reklamacji w oparciu o przepisy o niezgodności towaru z umową wynikające z przepisów

prawa.

2. Sprzedawca odpowiada za zgodność świadczenia (Towaru) z umową.

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili

jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności

towaru do użycia jest dłuższy.

4. Reklamacja może został złożona przez Konsumenta w dowolny sposób, w szczególności:

a) w formie pisemnej na Adres korespondencyjny Sprzedawcy;

b) w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w § 1 Regulaminu;

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż

w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

6. Celem ułatwienia sprawnej obsługi reklamacji rekomenduje się, aby Konsument podał

w zgłoszeniu reklamacyjnym informacje umożliwiające Sprzedawcy zidentyfikowanie

zamówienia:

a) dane Kupującego, w tym adres e-mail lub adres korespondencyjny, umożliwiające

komunikację z Kupującym, celem ustosunkowania się do zgłoszonej reklamacji,

b) informację czy reklamacja ma być rozpatrzona na podstawie rękojmi/niezgodności z

umową czy gwarancji (jeśli została udzielona),

c) dane identyfikujące zakup (datę nabycie, nr zamówienia/faktury/paragonu),

d) dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia/wykrycia,

e) wskazanie żądania (naprawa, wymiana, obniżenie ceny, zwrot gotówki/odstąpienie).

7. W przypadku niezgodności towaru z umową Konsument może żądać jego naprawy lub

wymiany. Konsument udostępnia przedsiębiorcy towar podlegający naprawie lub wymianie.

Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt. Jeżeli towar został zamontowany

przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, przedsiębiorca demontuje towar oraz

montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych

czynności na swój koszt.

8. Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy gdy;

a) przedsiębiorca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową;

b) przedsiębiorca nie doprowadził towaru do zgodności z umową

c) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował

doprowadzić towar do zgodności z umową;

d) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo

odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z naprawy bądź wymiany;

e) z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on

towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności

dla konsumenta.

9. Konsument nie może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy jeśli brak zgodności towaru

z umową jest nieistotny.

10. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na

podstawie umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych

towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z

towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził

się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

11. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na jego

koszt.

12. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne w skutek skorzystania przez niego z prawa

obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy — niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni

od:

a) w przypadku oświadczenia o obniżeniu ceny — od dnia otrzymania oświadczenia o

obniżeniu ceny,

b) zaś w przypadku oświadczenia o odstąpieniu od umowy – od dnia otrzymania towaru

lub dowodu jego odesłania.

13. Sprzedawane towary objęte mogą być gwarancją producenta bądź dystrybutora. Informacje o

tym każdorazowo uwidocznione są w treści oferty. Kupujący uprawnienia z tytułu gwarancji

powinien wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej

(oświadczeniu gwarancyjnym). W przypadku potrzeby uzyskania bliższych informacji

dotyczących gwarancji prosimy o kontakt ze Sprzedawcą.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może

w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia objęcia towarów przez Konsumenta lub wskazaną przez

niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku:

1. umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub

w częściach — od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części;

2. umowy regularnego dostarczania Towarów przez oznaczony czas — od objęcia

w posiadanie pierwszego z towarów;

3. w przypadku innych umów — od dnia ich zawarcia;

3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając oświadczenie o odstąpieniu od

umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolnej formie. W

szczególności może złożyć oświadczenie:

1. w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sprzedawcy,

2. drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy wskazane w §

1 Regulaminu.

Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego

załącznik do Regulaminu.

5. Sprzedawca potwierdza niezwłocznie otrzymanie od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu

od umowy złożonego w formie elektronicznej — na adres, z którego oświadczenie to otrzymał.

6. Wraz ze skutecznym odstąpieniem od umowy:

1. Umowę uważa się za niezawartą;

2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia

otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi

wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z

wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta innego

niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru w Sklepie internetowym);

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności,

jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób

zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

3. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze towar od konsumenta, może

wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania

towar z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które

zdarzenie nastąpi wcześniej;

4. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w

którym odstąpił od Umowy Sprzedaży zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać

upoważnionej przez niego osobie. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru

przed jego upływem;

5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru;

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem

korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia

charakteru, cech i funkcjonowania.

7. Konsument powinien zwrócić towar w terminie, o którym mowa w art. 34 ustawy o prawach

konsumenta (14 dni) — na Adres do zwrotów, o którym mowa w § 1 Regulaminu.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w

odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli

przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który

został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia

przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi

przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do

odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany

według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych

potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający

krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym

opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę

zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po

dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój

charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została

uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić

dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi

przedsiębiorca nie ma kontroli;

8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu

dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo

inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż

części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia

od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;

9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy

komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało

otwarte po dostarczeniu;

10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o

prenumeratę;

11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,

przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z

wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w

umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które

konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął

świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany

przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę

utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca

przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21

ust. 1;

14. oświadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku

których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu

dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią

zgodą konsumenta.

9. Zapisy niniejszego działu oraz działu poprzedniego stosuje się do osoby fizycznej zawierającej

umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika,

że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z

przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie

przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 10

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i

rozwiązywania sporów.

2. Konsument może uzyskać nieodpłatnie pomoc w rozwiązaniu zaistniałego sporu pomiędzy nim

a Sprzedawcą:

a. u Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów,

b. u Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,

c. w punkcie kontaktowym przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

(adres korespondencyjny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa, telefon: 22

55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl),

d. u organizacji społecznych do których celów statutowych należy rozwiązywanie sporów

konsumenckich jak również instytucji wpisanych do Rejestru podmiotów uprawnionych

do prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów

konsumenckich – dostępnego na stronie http://polubowne.uokik.gov.pl

e. u stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim

inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z

zawartej umowy;

f. korzystając z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

3. Sprzedawca wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów z konsumentami w trybie

określonym w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów

konsumenckich.

§ 11

Warunki umowy dla Kupujących nie będących konsumentami

1. Postanowienia niniejszego paragrafu regulują stosunki w przypadku, gdy Kupujący jest

podmiot niebędący Konsumentem lub podmiotem na prawach konsumenta, o którym mowa

w § 3 ust. 3 Regulaminu.

2. Wydanie towaru następuje w chwili powierzenia go przewoźnikowi. Z chwilą wydania towaru

przez Sprzedawcę (w tym przewoźnikowi) — przechodzą na Kupującego korzyści oraz

ciężary jak również niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Sprzedawca nie

ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie powstałe od przyjęcia go do

przewozu przez przewoźnika.

3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za towar względem Kupującego jest

wyłączona.

4. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym niebędącym Konsumentem Strony

poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego ze względu na siedzibę Sprzedawcy

(właściwość umowna).

5. Całkowita, łączna odpowiedzialność Sprzedawca w stosunku do Kupującego niebędącego

Konsumentem zostaje ograniczona do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z

tytułu zawartej Umowy Sprzedaży, jednak nie więcej niż do kwoty tysiąca złotych — zarówno

dla jednego jak i łącznie z tytułu wszelkich roszczeń. Odpowiedzialność z tytułu utraconych

korzyści, szkód pośrednich a także za szkody inne niż spowodowane z winy umyślnej jest

wyłączona.

6. Strony zastrzegają, iż w wypadku Kupującego niebędącego Konsumentem, Sprzedawca ma

prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 21 dni roboczych od dnia zawarcia

umowy. Sprzedawca wykonuje prawo odstąpienia przez złożenie oświadczenia Kupującemu.

7. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 6 — nie wymaga wskazywania powodu. Skorzystanie

z odstąpienia nie rodzi żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy po stronie Kupującego.

8. Strony zastrzegają karę umowną na wypadek braku odbioru skierowanej zgodnie

z zamówieniem przesyłki z towarem przez Kupującego niebędącego konsumentem —

w kwocie pięciuset złotych za każdy przypadek.

§ 12

Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez

Sprzedawcę, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o

świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Sprzedawca posługuje się adresem poczty elektronicznej wskazanym w § 1 Regulaminu.

3. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną poprzez umożliwianie przeglądania

Usługobiorcom treści prowadzonego przez siebie serwisu internetowego będącego Sklepem

internetowym oraz korzystanie z jego funkcjonalności: Newsletter, Konto, Formularz

Zamówienia.

4. Korzystanie z usług wskazanych w ust. 3 jest bezpłatne i następuje poprzez użytkowanie

Sklepu internetowego Sprzedawcy. Przeglądanie udostępnionych ofert Sklepu internetowego

nie wymaga zakładania Konta.

5. Celem skorzystania ze Sklepu internetowego Usługobiorca powinien posługiwać się

systemem teleinformatycznym spełniającym poniższe kryteria:

a. Urządzeniem końcowym typu komputer, laptop lub urządzenie mobilne/multimedialne

(telefon typu smartfon, tablet) z dostępem do sieci Internet;

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

c. przeglądarka internetowa (w szczególności Usługodawca zapewni w miarę możliwości

technicznych funkcjonowanie Sklepu internetowego na przeglądarkach: Google

Chrome w wersji 8 lub nowszej, Mozilla FireFox w wersji 3.0 lub nowszej, Internet

Explorer w wersji 10 lub nowszej, Safari, Opera w wersjach najnowszych);

d. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;

e. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi

JavaScript;

6. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z

przepisami powszechnie obowiązującego prawa a także dobrymi obyczajami, w szczególności z

poszanowanie dóbr osób trzecich oraz przynależnych im praw własności intelektualnej,

powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe

funkcjonowanie sklepu internetowego oraz wykorzystywania serwisu do innych celów niż jego

przeznaczenie.

7. Zabronione jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

8. Zabronione jest korzystanie przez Usługobiorcę z oprogramowania lub urządzeń

powodujących zakłócenie funkcjonowania Sklepu internetowego, umieszczanie lub rozsyłanie

niezamówionej informacji handlowej.

9. Usługobiorca zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych zgodnych ze stanem

faktycznym.

10. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym

czasie, bez podawania przyczyny. Oświadczenie może być złożone korespondencyjnie na adres

Sprzedawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazane w

§ 1 Regulaminu.

11. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przesyłając

stosowne oświadczenie Usługobiorcy na wskazany adres poczty elektronicznej lub pisemnie,

w przypadku:

a. Naruszania w sposób rażący i obiektywny przez Usługobiorcę przepisów prawa lub

postanowień Regulaminu, w szczególności dostarczania przez Usługobiorcę treści

o charakterze bezprawnym;

b. zaprzestania świadczenia drogą elektroniczną określonych funkcjonalności Sklepu

internetowego;

c. otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym

charakterze danych lub związanej z nimi działalności;

12. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie wpływa na prawa i świadczenia

nabyte przez Strony w czasie trwania umowy.

13. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną mogą być składane pisemnie na

adres korespondencyjny Sprzedawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty

elektronicznej wskazane w § 1 Regulaminu.

14. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie

14 dni od dnia jej złożenia.

§ 13

Konto

1. Sprzedawca umożliwia Usługobiorcom założenie Konta w prowadzonym przez siebie Sklepie

internetowym.

2. Celem założenia Konta Usługobiorcom wypełnia i przesyła drogą elektroniczną formularz

rejestracyjny, wskazując dane Usługobiorcy, w szczególności obrany login oraz hasło.

3. Umowa o świadczenie usługa Konta zawierana jest na czas nieoznaczony i świadczona jest

nieodpłatnie.

4. Posiadanie Konta nie jest warunkiem niezbędnym do złożenia zamówienia i zawarcia Umowy

sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

5. Usługobiorca w każdym czasie może bez podawania przyczyny oraz opłat wypowiedzieć

umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta. Sprzedawca

usuwa konto niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

§ 14

Newsletter

1. Sprzedawca umożliwia Usługobiorcom korzystanie z Newsletteru w prowadzonym przez

siebie Sklepie internetowym.

2. Korzystania z usługi Newsletter możliwe jest po wypełnienie formularza zapisu w Sklepie

internetowym poprzez podanie adresu e-mail lub zaznaczeniu stosownego pola checkbox przy

zakładaniu Konta.

3. Umowa zostaje zawarta wraz z kliknięciem przez Usługobiorcy linku potwierdzającego

przesyłanego po wypełnieniu formularza.

4. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i świadczona jest

nieodpłatnie.

5. Usługobiorca w każdym czasie może bez podawania przyczyny oraz opłat wypowiedzieć

umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie Newsletter, w tym celu:

a. przesyłając do Sprzedawcy w formie elektronicznej stosowne oświadczenie z adresu

e-mail na który usługa Newsletter jest świadczona;

b. przesyłając do Sprzedawcy oświadczenie drogą korespondencyjną w formie pisemnej;

c. korzystając z linku umieszczonego w wiadomościach e-mail wysyłanych w ramach

Newsletteru;

d. w przypadku posiadania Konta w Sklepie internetowym — poprzez odznaczenie

stosownej opcji;

§ 15

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień

niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca.

2. Kontakt z Administratorem możliwy jest w formie pisemnej, jak również z wykorzystaniem

środków porozumiewania się na odległość pod adresem poczty elektronicznej Sprzedawcy

wskazany w § 1.

3. Dane są zbierane i przetwarzane w celu realizacji zawieranych Umów sprzedaży (w tym

obsługi reklamacji, dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz w celach fiskalnych) (art. 6

ust 1 lit. b, lit. f oraz lit. c RODO).

4. Dane mogą być udostępniane w szczególności następującym grupom odbiorców:

a. zgodnie z wybranym sposobem dostawy przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu

w celu realizacji umowy;

b. zgodnie z wybranym sposobem płatności — operatorowi tych płatności;

c. podmiotom realizującym usługi rachunkowe, księgowe, rozliczeniowe oraz wszelkiego

rodzaju usługi administracyjno-biurowe na rzecz Sprzedawcy;

d. podmiotom realizującym usługi na rzecz Sprzedawcy w zakresie obsługi prawnej,

obsługi zgłoszeń reklamacyjnych, gwarancyjnych, dochodzenia i obrony przed

roszczeniami Kupujących;

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków

prawnych nałożonych na Administratora.

6. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych umieszczone są w zakładce

Polityce Prywatności/RODO.

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych osobowych jak również

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych w Warszawie).

§ 16

Postanowienia końcowe

1. Regulamin stanowi integralną częścią zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą umowy

sprzedaży. Umowa zawierana przez Sprzedawcę jest w języku polskim.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa

polskiego, w szczególności:

a. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa

polskiego;

b. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

c. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

Spory wynikające z umów zawartych w oparciu o niniejszy Regulamin poddane są jurysdykcji

sądów polskich.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo modyfikacji niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, reorganizacji sposobu zawierania i realizacji

umów lub sposobu działania Sprzedawcy.

4. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zawarte przed zmianą umowy nie będące umowami

o charakterze ciągłym (np. Umowa sprzedaży), w szczególności nie wpływa na prawa nabyte

Kupujących ani na zawarte do tego momentu Umowy sprzedaży do których stosuje się

wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia tej Umowy.

5. W wypadku zmiany Regulaminu w zakresie umów o charakterze ciągłym (np. Umów o

świadczenie usług drogą elektroniczną) ich zmiana wchodzi w życie w terminie 30 dni od dnia

powiadomienia o zmianach Usługobiorców, który w terminie 30 dni od tego dnia nie

wypowiedział takiej umowy. Wystarczające jest wysłanie wypowiedzenia w tym terminie.

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od

umowy)

Adresat:

Ja/my niniejszym informuję/informujemy o odstąpieniu od umowy sprzedaży

następujących towarów

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy/odbioru

…………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

…………………………………………………………………………………………………………………………

Adres konsumenta(ów)

…………………………………………………………………………………………………………………………

Data .............................................................

[Podpis konsumenta(-ów)]

tylko jeżeli formularz jest

przesyłany w wersji papierowej